top of page

Privatliv Og
Vilkår

Herunder kan du se vores privatlivs politik, samt vores vilkår og handelsbetingelser.

Privatlivs Politik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Flyttemændene ApS

Lergravsvej 61, 2300 København S

CVR-nr.: 44551195

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via Mail@flyttemaendene.dk.

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular

  • Email

  • Telefon

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3. 

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. 

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. 

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/elleransættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse. 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.​

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Vilkårs og handelsebetingelser

Serviceinformation:

Flyttemændenes handelsbetingelser vedrørende transport og flytning.

 

§ 1 Almindelige vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af disse handelsbetingelser eller ikke på et senere tidspunkt, skriftligt er aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

 

§ 2 Flytningens omfang

2.1 Flytning omfatter nedbæring og opbæring, kørsel samt anbringelse af kundens flyttegods efter kundens anvisning eller efter aftale med Flyttemændene.

2.2 Der kan, efter aftale og mod beregning, aftales levering af flyttekasser og andre produkter til brug af indpakning af kundens flyttegods.

2.3 Såfremt kundens flyttegods indeholder genstande med en samlet vægt på over 90 kg forbeholder Flyttemændene sig retten til at pålægge et byrdegebyr på 595 kr inkl moms pr genstand.

2.4 Flyttemændene forbeholder sig retten til at regulere den aftalte pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker uforudsete prisændringer som har haft betydning for Flyttemændenes beregningsgrundlag, herunder brotakster, forhøjet brændstofpriser eller andre udefra kommende prisændringer.

2.5 Afbestilling af en flytteservice, skal af kunden, ske skriftligt til Flyttemændene senest 7 dage før flytningens aftalte starttidspunkt.

 

§ 3 Farligt gods

3.1 Farligt gods modtages ikke til transport af Flyttemændene

3.2 I tilfælde hvor kunden ikke rettidigt har informeret Flyttemændene om relevante oplysninger med afgørende betydning for transport og flytning af farligt gods i overensstemmelse med gældende krav fra myndighederne, kan Flyttemændene ikke holdes erstatningsansvarlige.

 

§ 4 Erstatning

4.1 Flyttemændene kan ikke gøres ansvarlig for følgende skader:

4.1.2 Kundens uforsvarlige eller mangelfulde indpakning eller nedpakning af flyttegods.

4.1.3 Genstande som kunden eller kundens hjælpere selv påfører skade på nogen som helst måde.

4.1.4 Genstande som allerede inden pålæsningen er beskadiget.

4.1.5 Genstande som kunden selv har pakket i kasser eller anden indpakningstype, medmindre det kan konstateres at Flyttemændene har forvoldt de synlige skader på godset.

4.1.6 Elektroniske genstanden, der af kunden, ikke er pakket forsvarligt til transport.

4.1.7 Genstanden der grundet sin art eller beskaffenhed ikke er i stand til at tåle standard flytning eller transport.

 

4.2 Flyttemændene kan ikke holdes ansvarlig for nogen som helst form for force majeure.

4.3 Flyttemændenes erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands værdi med forbehold for omstændigheder der forringer genstandens værdi, herunder alder, brug, tydeligt slid, eller andre forhold der kan have betydning for genstandens værdi.

 

§ 5 Reklamation

5.1 Ved kundens konstatering af synlige skader skal reklamation, i erhvervstilfælde, ske straks og i private forhold indenfor rimelig tid. Kunden bærer ansvaret for at påse godset straks efter flytningens afslutning og herefter godkende dette med underskrift på Flyttemændenes følgeseddel. Overholdes dette ikke, kan Flyttemændene ikke holdes erstatningsansvarlige.

 

§ 6 Priser og betaling

6.1 Prisberegningen på flytninger udarbejdes på grundlag af de takster og gældende priser som illustreres på Flyttemændenes hjemmeside.

6.1.2 Priser dog kan afvige fra denne prisliste ved særskilt aftale med Flyttemændene.

6.1.3 Fakturering starter og slutter fra Lergravsvej 61, 2300 København K.

 

6.2 Flyttemændene forbeholder sig retten til at regulere den allerede aftalte pris, såfremt kunden har ønsket levering af flytteelementer, herunder flyttekasser, plast eller lignende produkter til anvendelse forud for flytningen, når dette skal afhentes igen.

 

6.3 Flyttemændene forbeholder sig retten til at regulere den allerede aftalte pris, såfremt der forekommer forhold som ikke kan tilregnes Flyttemændene, herunder besværlige parkeringsforhold, dårligt føre, vanskelige adgangsforhold til eller på kundens matrikel som har haft betydning for den aftalte pris fastsættelse.

 

6.4 Betaling skal ske straks efter endt ydelse og efter Flyttemændenes anvisning.

 

6.5 Såfremt kunden ikke afbestiller, en af Flyttemændene bestilt ydelse rettidigt efter § 2, nr. 2.5, er Flyttemændene berettiget til at afkræve en minimumsbetaling på 2.000 kr. af kunden.

§ 7 Adresse

7.1 Flyttemændene har fast adresse på Lergravsvej 61, 2300 København S, og alle henvendelser skal ske hertil, pr. telefon på +45 29 93 85 69 eller pr. mail på mail@flyttemaendene.dk

7.2Alle henvendelser fra Flyttemændene til kunden sker efter sidste opgivne adresse, kunden bærer ansvaret for at forsikre sig at disse oplysninger er i overensstemmelse ved modtagelsen af en ordrebekræftelse.

Såfremt kunden ikke opfylder denne forpligtelse, kan Flyttemændene ikke gøres ansvarlig for eventuelle følger heraf.


Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på Flyttemændene.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til Flyttemændene.dk via mail@flyttemaendene.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Flyttemændene ApS accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på Flyttemændene.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra Flyttemændene.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og flyttemændene.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra Flyttemændene.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

Følgende er gældende ved køb af frisk frugt og grønt: En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til Flyttemændene.dk senest dagen efter køber modtager varen. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Endvidere er følgende gældende ved køb af kolonialvarer og nonfood: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Flyttemændene.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. link kontrolleres ikke af Flyttemændene.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og Flyttemændene.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Flyttemændene ApS egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Flyttemændene.dk kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Flyttemændene.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til DOMÆNE.dk. Herefter refunderer køber det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Vedrørende returnering, bedes du benytte Post Danmark som udbyder, og ikke andre alternative pakkedistributører. Dette sikrer, at du kan spore din vare i tilfælde af at den skulle gå tabt under returforsendelsen. Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling. Du bedes returnerer varen som en forsigtig pakke med Post Danmark.

Såfremt du fortryder dit køb, kan du blot nægte modtagelse af forsendelsen.

Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Disse er ikke gældende ved afhentning af varer i vor butik, ej heller ved varer solgt til virksomheder.

Såfremt Flyttemændene ApS modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.

Hjemmesiden Flyttemændene.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN  CVR nr: 44551195

TELEFON: +45 29938569, ADRESSE:  Lergravsvej 61, 2300 København S

Forbehold for ændringer:

Flyttemændene ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Denne ansvarsfraskrivelse side blev oprettet på vilkarogbetingelserskabelon.dk.

bottom of page